Tại sao TS không dùng hệ thống quét sạch phản lực cho t ất cả các bộ sưu tầm đạn?
Tháo gỡ gỡ gỡ mã gốc|đề tài

Nhiều người có câu hỏi này trong đầu: Tại sao trói trói tay và trói tay 399;T.S. dùng hệ thống quét phản lực của máy bay lên t ất cả máy móc.

Hệ thống quét rung

bằng cách sử dụng các rung động máy móc để lấy bụi khỏi bộ lọc.Nếu bộ lọc được lọc lọc lọc sạch thường xuyên, bộ lọc rung sẽ gỡ bỏ hết bụi dính trên bộ lọc.