Địa điểm:Nhà  Description  Khung lưới thép
    Không trường hợp...